Subsidie

Werkgevers en lokale of regionale samenwerkingsverbanden kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Hiervoor is er de Subsidieregeling Tel mee met Taal. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

De voornaamste voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen zijn:

Algemene voorwaarden

  • De deelnemers aan het taaltraject hebben allen een taalvaardigheidsniveau van B1 (2F) of lager;
  • Het opleidingstraject is geen onderdeel van een inburgeringscursus;
  • De training start in 2018.

Financiële voorwaarden

  • Een subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000,- per subsidieaanvraag;
  • Een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de totale kosten;
  • In totaal mag de subsidie per opleidingstraject per deelnemer niet meer dan € 1500,- bedragen

Een handreiking met toelichting op het werkgeversdeel van de regeling kunt u hier downloaden.